යුකියාං ඉතිහාසය

 • 2018-2021
  වර්ෂාපතනය සහ නවීකරණය 2018-2021
 • 2016-2017
  2016-2017 හොඳ සේවාවක් සහ කාර්යක්‍ෂමතාවයක්
 • 2010-2015
  විශ්වාසවන්ත හා වෘත්තීයමය, සේවාව 2010-2015
 • 2009
  එක්සත්, කඩිසර, ගුණාත්මක 2009
 • 2008
  2008 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාව සමඟ වගකීම
 • 2007
  එකක් ලෙස එකතු වී ඉදිරියට යන්න, වෙළඳ නාමය 2007
 • 2006
  සංවර්ධනය යනු 2006 වර්‍ණ වන පරම සත්‍යයයි
 • 2005
  චීනය ආදර හදවත, උපාය 2005
 • 2004
  චින්ග්ඩාවෝ හි 2004 දී නැඟී සිටින්න
 • 2003
  එළියට එන්න, 2003 උපත