ආයතනික සංස්කෘතිය

දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශය

ගොඩනැගිලි දොර ජනෙල් තිබෙන තාක් යුකියැං දෘඨාංග තිබේ; මානව ජනාවාස පරිසරය බුද්ධිමත් ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ අලංකාර කිරීම සඳහා කැපවී සිටී; චීනයේ සියවසක් පැරණි ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගීම

culture (5)

culture (2)

ඉලක්කය

උසස් තත්ත්‍වයේ දෘඩාංග සාදන්න; ඥානාන්විත බවක් ඇති කරන්න

මූලික අගය

මූලික වටිනාකම: යථාර්ථවාදී සහ ව්‍යවසායකත්ව, අවංක හා විශ්වාසවන්ත, නවෝත්පාදන සහ සහයෝගී, වෘත්තීය සහ අවධානය

culture (3)

culture (4)

ලුහුබැඳ යාම

පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ පාරිභෝගික වටිනාකම ඉහළ නැංවීම පමණක් අපගේ පැවැත්මට එකම හේතුවයි

සේවා මූලධර්මය

ඔබ කියන දේ කරන්න, වෙලාවට වැඩ කරන්න, ගැටලු විසඳන්න

culture (1)