නඩු

Dongjiakou Wharf-Developer Qingdao Port Authority

ඩොංජියාකෝ වෝෆ්-සංවර්ධක කිංඩාඕ වරාය අධිකාරිය

Everbright Bank-Developer Everbright Real Estate

එවර්බ්‍රයිට් බැංකු-සංවර්ධක එවර්බ්‍රයිට් දේපල

North Railway Station Resettlement House-Developer Beijing Zhongjian Infrastructure

උතුරු දුම්රිය ස්ථානය නැවත පදිංචි කිරීමේ නිවස-බීජිං සොංජියන් යටිතල පහසුකම්

Oriental Supreme-Developer Jinshi Real Estate

පෙරදිග උත්තරීතර සංවර්ධක ජින්ෂි දේපල

Sino-German Ecological Park-Developer China Power

චීන-ජර්මානු පාරිසරික උද්‍යානය-සංවර්ධක චීන බලය

Sinopec Office Building-Developer Sinopec

සිනොපෙක් කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංවර්ධක සිනොපෙක්

Sophia Grand Hotel-Developer Sophia Real Estate

සොෆියා ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල්-සංවර්ධක සොෆියා දේපල

Xianshan Flower City-Developer Qingdao Greentown

ෂියෑන්ෂාන් ෆ්ලවර් සිටි-සංවර්ධක ක්විංඩාඕ ග්‍රීන්ටවුන්

Tianyi Pancheng-Developer Tianyi Real Estate

ටියානි පංචෙන්ග්-සංවර්ධක ටියානි දේපල

Universal Family-Developer Universal Group

විශ්ව පවුල් සංවර්ධක විශ්ව කණ්ඩායම